Władze

Kadencja 2016 - 2020

Rektor
Profesor Ryszard Górecki

rektor główny

Ryszard J. Górecki, Profesor

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Telefon: +48 89 5233330
Fax: +48 89 523 44 56
Email: rektor@uwm.edu.pl

EDUKACJA

1965-1970szkoła średnia -Technikum Przemysłu Spożywczego, Toruń
1970-1975Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn. Dyplom magistra inżyniera z wyróżnieniem

 

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Stopień doktora nauk rolniczych nadany w 1979 r. przez Radę Wydziału Rolnego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (Polska) na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej: „Fizjologiczno-biochemiczne właściwości maternalnie zróżnicowanych nasion grochu, bobiku i łubinu żółtego”. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii-fizjologii roślin nadany w 1986 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej „Studia nad wigorem nasion roślin strączkowych”, Olsztyn (Polska). Tytuł profesora nauk rolniczych w zakresie fizjologii roślin nadany w 1993 r. przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk od 2004 r.

 

STANOWISKA AKADEMICKIE

1975-1976asystent
1976-1979adiunkt
1979-1987docent
1987-1997profesor nadzwyczajny
od 1997profesor zwyczajny

 

FUNKCJE ADMINISTRACYJNE W STRUKTURACH UNIWERSYTETU

od 1991
kierownik Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin
1996-1999prorektor Akademii Rolniczo-Technicznej, Olsztyn
1999-2008rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2008-2010dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2011-2012wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
od 2012
rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

od 2005 do 2015
senator RP VI, VII i VIII kadencji
od 2007 do 2015
przewodniczący Senackiej Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej

 

STAŻE NAUKOWE

1983Cornell University, Ithaca, USA, 1 rok
1988/89Tohoku University, Sendai (MIF), Japonia, 6 miesięcy
1990Tokyo University of Agriculture and Technology, Japonia (JSPS), 7 miesięcy
1992Institute of Genetic Engineering, Trieste, Włochy, 1 miesiąc
1994/95Cornell University, Ithaca, USA, 6 miesięcy
1995John Innes Centre, Norwich, Wielka Brytania, 1 miesiąc

 

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE:

 • studia licencjackie i magisterskie – fizjologia roślin, biochemia roślin, biologia nasion
 • wykłady na studiach doktoranckich – biotechnologia roślin
 • promotor 8 dysertacji

 

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Główne zainteresowania naukowe obejmują fizjologię i biochemię nasion, w a szczególności badania nad wigorem nasion. W ostatnich latach badania naukowe skupiały się na wyjaśnieniu podstaw molekularnych wartości użytkowej nasion roślin strączkowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli oligosacharydów rodziny rafinozy i galaktozylocyklitoli. Prowadzone badania dotyczą także biotechnologii roślin, w szczególności biologii molekularnej nasion.

 

PUBLIKACJE

 1. 125 publikacji w czasopismach naukowych
 2. Współautor 6-ciu książek
 3. Lista wybranych publikacji:
  • Górecki R.J., Harman G.E., Mattick L.R. 1985. The volatile exudates from germinating pea seeds of different viability and vigor. Can. J. Bot. 63: 1035-1039.
  • Obendorf R.L., Koch J.L., Górecki R.J., Amable R.A. and Aveni M.T. 1990. Methanol accumulation in maturing seeds. J. Exp. Bot. 41 (225): 489-495.
  • Górecki R.J., Ashino H., Satoh S., and Esashi Y. 1991. Ethylene production in cocklebur seeds of differing vigour. J. Exp. Bot. 42 (236): 407-414
  • Sato Y., Sugiyama M., Górecki R.J., Fukuda H., Komamine A., 1993. Interrelationship  between lignin deposition and the activities of peroxidase  isoenzymes in differentiating tracheary elements of Zinnia. Analysis using L-a  aminooxy-b-phenylpropionic acid and 2-aminoindan-2-phosphonic acid. Planta 189:  584-589.
  • Esashi Y., Ogasawara M., Górecki R.J., Leopold A.C. 1993. Possible mechanism of afterripening in Xanthium seeds. Physiol. Plant. 87: 359-364.
  • Górecki R.J., Piotrowicz-Cieślak A., and Obendorf R.L. 1997. Soluble sugars  and oligosaccharides in maturing yellow lupin (Lupinus luteus  L.) seeds. Seed Science Research 7: 185-193.
  • Peterbauer P., Lahuta L., Blöchl, Mucha J., Hedley C.L., Górecki R.J. and  Richter A. 2001. Analysis of Raffinose family oligosaccharide pathway in pea seeds with contrasting carbohydrate composition. Plant Physiol. 127(4): 1764-1772.
  • Giełwanowska I., Szczuka E., Bednara J., Górecki R.J. 2005. Anatomic features and ultrastructure of Deschampsia antarctica (Poaceae) leaves from different growing habitats. Annals of Botany 96: 1109-1119.
  • Lahuta L. B., Święcicki W., Dzik T., Górecki R.J., Horbowicz M. 2010. Feeding stem-leaf-pod explants of pea (Pisum sativum L.) with D-chiro-inositol or D-pinitol modifies composition of α-D-galactosides in developing seeds. Seed Science Research 20(4):213-221.
  • Martínez-Andújar C., Wioletta E. Pluskota, George W. Bassel, Masashi Asahina,  Piotr Pupel, Theresa T. Nguyen, Noriko Takeda-Kamiya, David Toubiana, Bing Bai, Ryszard J. Górecki, 2012. Aaron Fait, Shinjiro Yamaguchi and Hiroyuki Nonogaki. Mechanisms of hormonal regulation of endosperm cap-specific gene expression in tomato seeds.  The Plant Journal ,71 (4): 575-586.
  • Ralph L. Obendorf, Ryszard J. Górecki, 2012. Soluble carbohydrates in legume seeds. Seed Science Research, 22(4): 219-242.
  • Okorska L.,  Michalczyk D., Okorski A., Piotrowicz-Cieślak A.,  Pupel P.  Głowacka K., Jagielska T., Górecki R., 2014. Variability of PSPAL1 (phenylalanine ammonia-lyase gene-1) proximal promoter sequence and expression in pea challenged with Mycosphaerella pinodes. Czech J. Genet. Plant Breed., 50 (2014): 163-170.

 

NAGRODY I ODZNACZENIA

Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej II stopnia za pracę habilitacyjną

Nagroda Indywidualna Ministerstwa Edukacji Narodowej I stopnia za osiągnięcia organizacyjne od 2000 roku do 2007 roku

Złoty Krzyż Zasługi

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Order Wschodzącego Słońca, Złota i Srebrna Gwiazda

Prorektor ds. kształcenia i studentów, I zastępca rektora
dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM

dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM - nauki rolnicze

Urodził się 26 września 1964 w Łasinie woj. kujawsko-pomorskie. Jest absolwentem ART Olsztyn 1988. Doktorat 1992 r., habilitacja 2004 r.

Praca zawodowa: Pierwszą pracę podjął w Zakładzie Doradztwa Rolniczego Instytutu Oświaty Rolniczej ART w Olsztynie tuż przed ukończeniem studiów. Po kilkumiesięcznej pracy w tej jednostce, w lutym 1989 został przyjęty na stanowisko asystenta stażysty w Zakładzie Genetyki i Nasiennictwa Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa, a od kwietnia 1989 roku rozpoczął studia doktoranckie z zakresu biotechnologii w SGGW w Warszawie w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. Od 1992 r. zatrudniony w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM, początkowo na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta.
Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Kieruje Międzykatedralną Pracownią Biotechnologii Roślin na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Badania: prowadzi badania z zakresu biotechnologii roślin uprawnych (genetyki molekularnej i roślinnych kultur in vitro) oraz hodowli roślin.

Publikacje: dorobek naukowy: 41 oryginalnych prac twórczych i 23 komunikaty naukowe. Współautor 1 książki i 2 skryptów. Współautor 8 wzorów użytkowych - odmian Salix spp. W bazie SCOPUS 44 cytowania. Wskaźnik Hirscha 4. Wypromował kilkunastu magistrów i inżynierów. Sprawuje opiekę naukową nad 3 doktorantami.

Członek kilku naukowych związków i stowarzyszeń.

Nagrody i odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi, Statuetka „Zielony Feniks" - nagroda zespołowa Fundacji Zielony Feniks za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki, 8 nagród rektora.

Zainteresowania: muzyka klasyczna, film, teatr, wędrówki górskie.

Kontakt:

Tel: +48 89 523 33 12, email: jerzy.przyborowski@uwm.edu.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu) - poniedziałek, godz. 14:00-16:00

 

Prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju,
dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM

dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM - nauki ekonomiczne

Urodził się 13 czerwca 1954 r. w Czersku, woj. pomorskie.
Jest absolwentem ART w Olsztynie, 1979 r. Doktorat 1983 r., habilitacja 2004 r.

Praca zawodowa: Po studiach podjął pracę w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie jako asystent, a następnie starszy asystent. Równolegle odbywał stacjonarne studia doktoranckie w swej macierzystej Uczelni w Olsztynie, w której w 1983 r., po uzyskaniu doktoratu, rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta. Na tym stanowisku pracował w Katedrze Ekonomiki Przemysłu Spożywczego, a następnie Katedrze Mikroekonomii do 2006 r. W latach dziewięćdziesiątych odbył kilka średnio- i krótkookresowych staży i pobytów naukowych w Niemczech, Danii i Szwajcarii. W 2005 r. został kierownikiem Katedry Mikroekonomii, a rok później profesorem nadzwyczajnym. W latach 2002-2008 był prodziekanem ds. studiów niestacjonarnych, a w latach 2008-2012 dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych. Był członkiem senackich komisji ds. dydaktycznych oraz rozwoju uczelni i budżetu. Od 2005 r. jest członkiem Senatu UWM.

Aktywność pozauczelniana: Wieloletni skarbnik i członek zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Organizacji i Kierownictwa w Olsztynie, członek: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN, Rady Konsultacyjno-Programowej przy Krajowej Radzie Spółdzielczej, rad programowych i naukowych czasopism naukowych. Od 2006 r. radny i przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Olsztyna.

Badania: Zajmuje się kosztami i rentownością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego oraz konkurencyjnością polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku europejskim i światowym.

Dorobek naukowy: Około 150 publikacji, w tym 70 oryginalnych artykułów, 3 monografie, 65 komunikatów naukowych w materiałach konferencyjnych oraz 12 prac popularnonaukowych. Wypromował dwa, a recenzował sześć doktoratów.

Nagrody: Kilkanaście nagród rektora ART i UWM.

Zainteresowania: Sport

Kontakt: Tel: +48 89 524 51 44, +48 89 523 44 07

Fax: +48 89 523 44 56

Email: gorn@uwm.edu.pl

Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski - nauki weterynaryjne

Urodził się 06 czerwca 1964 w Brodnicy woj. kujawsko-pomorskie. Jest absolwentem ART w Olsztynie - 1989. Doktorat - 1993 r., habilitacja - 2004 r. Tytuł profesora nauk weterynaryjnych otrzymał w 2010 r.

 

Kontakt:

Tel: +48 89 523 35 67, +48 89 523 34 60

Email: jerzyj@uwm.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 EDUKACJA

1979-1983

szkoła średnia - Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy

1983-1989

Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie. Dyplom lekarza weterynarii

 

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Stopień doktora nauk weterynaryjnych nadany w 1993 r. przez Radę Wydziału Weterynaryjnego AR-T w Olsztynie na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej: „Wpływ oksytocyny i noradrenaliny we wczesnej fazie lutealnej na funkcję sekrecyjną jajnika oraz na długość cyklu rujowego u bydła”. Stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie farmakologii nadany w 2004 r. przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnego w Olsztynie na podstawie rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej „Wpływ inhibitorów syntazy tlenku azotu i donorów tlenku azotu na funkcje wydzielniczą ciałka żółtego krowy ”. Tytuł profesora nauk weterynaryjnych w zakresie farmakologii nadany w 2010 r. przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów.

 

STANOWISKA AKADEMICKIE

1989-1991

asystent

Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN w Olsztynie

1991-1993

st. asystent

Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN w Olsztynie

1993-1995

adiunkt

Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN w Olsztynie

1996-2005

adiunkt

AR-T/UWM w Olsztynie

od 2005-

prof. nadzw.

UWM w Olsztynie

 

FUNKCJE ADMINISTRACYJNE W STRUKTURACH UNIWERSYTETU

1999-2005

p.o. kierownika Katedry Farmakologii

2006-2010

kierownik Katedry Farmakologii

od 2010  

kierownik Katedry Farmakologii i Toksykologii

2005-2012

prodziekan ds. studiów, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie

od 2012

prorektor ds. nauki UWM w Olsztynie

 

STAŻE NAUKOWE

1998

Pennington Biomedical Research Centre, Louisiana State University, Baton Rouge, USA; 3 miesiące

Cornell University, Ithaca, USA; 3 miesiące

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE:

 • studia licencjackie – farmakologia ogólna i chemioterapia
 • studia magisterskie – farmakologia weterynaryjna, biotechnologia leków
 • promotor 5 dysertacji

 

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Główne zainteresowania naukowe obejmują: farmakokinetykę i farmakodynamikę leków przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, immunofarmakologię leków przeciwzapalnych, wpływ substancji aktywnych biologicznie na funkcję wydzielniczą jajnika oraz aktywność skurczową mięśni gładkich, analizę in silico leków weterynaryjnych.

 

PUBLIKACJE

 1. 113 publikacji w czasopismach naukowych z czego 102 w czasopismach z listy JCR
 2. 124 doniesienia na konferencjach krajowych i zagranicznych
 3. 1 rozdział w podręczniku anglojęzycznym
 4. Lista wybranych publikacji:
  • Jaroszewski J, Kotwica J (1994) Reduction of ovarian oxytocin content from early luteal phase does not affect the corpus luteum secretory function in cattle. Reproduction Nutrition and Development (obecnie Animal) 34:175-182
  • Jaroszewski JJ, Hansel W (2000) Intraluteal administration of a nitric oxide synthase blocker stimulates progesterone and oxytocin secretion and prolonges the life span of the bovine corpus luteum. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine (obecnie Experimental Biology and Medicine) 224:50-55.
  • Jaroszewski JJ, Skarzynski DJ, Blair RM, Hansel W (2003) Influence of nitric oxide on the secretory function of the bovine corpus luteum: dependence on cell composition and cell-to-cell communication. Experimental Biology and Medicine 228:741-748.
  • Jaroszewski JJ,Bogacki M, Skarzynski DJ (2003) Progesterone production in bovine luteal cells treated with drugs that modulate nitric oxide production. Reproduction 125:389-395.
  • Skarzynski DJ, Jaroszewski JJ, Bah MM, Deptula KM, Barszczewska B, Gawronska B, Hansel W (2003) Administration of a nitric oxide synthase inhibitor counteracts prostaglandin F2a-induced luteolysis in cattle. Biology of Reproduction 68:1674-1681.
  • Jaroszewski JJ,Skarzynski DJ, Hansel W (2003) Nitric oxide as a local mediator of prostaglandin F2a-induced regression in bovine corpus luteum: an in vivo study. Experimental Biology and Medicine 228:1057-1062.
  • Grabowski T, Jaroszewski JJ (2009) Bioavailability of veterinary drugs in vivo and in silico. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 32:249-257.
  • Maślanka T, Jaroszewski JJ. (2012) In vitro effects of dexamethasone on bovine CD25+CD4+ and CD25-CD4+ cells. Research in Veterinary Science 93(3):1367-79.
  • Maślanka T, Jaroszewski JJ (2013) In vitro studies on the influence of dexamethasone and meloxicam on bovine WC1+ γδ T cells. Veterinary Immunology and Immunopathology 151(3-4):248-62.
  • Grabowski T, Jaroszewski JJ, Gad SC, Feder M (2014) Relationship between drug structure and minimal inhibitory concentration value used for acceptable daily intake analysis. International Journal of Toxicology 33(6):490-497.
  • Ziółkowski H, Grabowski T, Jasiecka A, Zuśka-Prot M, Barski D, Jaroszewski JJ (2015) Pharmacokinetics of oxytetracycline in broiler chickens following different routes of administration. The Veterinary Journal 208:96-98.
  • Ziółkowski H, Jasiecka A, Zuśka-Prot M, Przybysz J, Grabowski T, Jaroszewski JJ (2016) Metal ion-oxytetracycline pharmacokinetic interactions after oral co-administration in broiler chickens. Poultry Science 95(8):1927-1933.

 

NAGRODY I ODZNACZENIA

 • Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • liczne nagrody Rektora UWM
 • Nagrody Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
 • Nagroda dla Młodych Pracowników Nauki Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego
 • Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi
 • Odznaka „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych" /Merito pro Societatae/

Zainteresowania: wędkarstwo

Prorektor ds. kadr
dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

Telefon: +48 89 5233567

Fax: +48 89 523 44 56
Email: s.przybylinski@uwm.edu.pl

Urodził się 14.02.1977 roku w Olsztynie. Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk Społecznych. W latach 2016-2018 dziekan Wydziału Nauk Społecznych, wcześniej dwie kadencję pełnił funkcję prodziekana ds. studiów stacjonarnych.

Pracę doktorską obronił w 2004 r., habilitacyjną w 2013 r. Jest członkiem zespołu ds. wzorców projakościowych kształcenia na kierunkach pedagogicznych oraz kierunkach ze specjalnością nauczycielską Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz jej ekspertem w zespole akredytującym m.in. kierunki pedagogika i pedagogika specjalna.

Zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki penitencjarnej, kary pozbawienia wolności, obszaru przestępczości oraz zagadnień resocjalizacyjnych. Jest redaktorem, bądź współredaktorem 8 monografii wieloautorskich i ok. 50 publikacji w książkach zbiorowych i czasopismach naukowych z tego zakresu. Dotychczas wydał 3 autorskie monografie sytuujące się w rozległej przestrzeni więziennej, tj.: Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków, wyd. I 2005, wyd. II 2006, wyd. III 2007, wyd. IV 2010; „Dziara”, „cynkówka”, „kolka” – zjawisko tatuażu więziennego. Kraków 2007; Więźniowie niebezpieczni – ukryty świat penitencjarny. Kraków 2012 wyd. I, wyd. II 2013.

Uczestniczył w ponad 60 polskich i zagranicznych konferencjach, sympozjach i kongresach naukowych. Brał też udział w wyjazdach szkoleniowych i stażach zagranicznych poznając system szkolnictwa specjalnego i integracyjnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, sensoryczną i fizyczną oraz system wspierania osób z niepełnosprawnością na terenie Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Lichtensteinu i Francji.

Praca dydaktyczna jest ściśle związana z jego zainteresowaniami naukowymi i badawczymi. Wykłady, ćwiczenia i seminaria które realizuje, bądź realizował na studiach I° i II° stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych oraz na studiach doktoranckich lokują się w obszarze pedagogiki, resocjalizacji i penitencjarystyki.

Prorektor ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki

prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki - lekarz onkolog, specjalista radioterapii onkologicznej.

Urodził się w 1967 r. w Opolu. Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w 1993 r. (wówczas Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego).

Stopień dr n.med. uzyskał w 2001 r. a dr. hab. w 2008 r na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W 2017 r. uzyskał tytuł profesora medycyny.

 

Kontakt: Tel: +48 89 524 55 90

Email: Sergiusz.Nawrocki@uwm.edu.pl

 

Praca zawodowa: Po pobycie na 3-miesięcznym stypendium na Uniwersytecie Delaware, USA pracował w Wielkopolskim Centrum Onkologii (1995-2001) w Poznaniu i Zakładzie Immunologii Nowotworów Akademii Medycznej w Poznaniu. Od 2003 r. do 2013 kierował Zakładem Radioterapii i oddziałami radioterapii w szpitalu MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. W latach 2008–2013 kierował Katedrą Onkologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a od 2013 do 2018 r. był kierownikiem Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2019 ponownie kieruje Katedrą Onkologii UWM i oddziałem klinicznym radioterapii Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie.

 

Badania: Immunologia nowotworów, leczenie precyzyjne (radioterapia i leki celowane), badania podstawowe w pierwotnych guzach mózgu. Kierownik projektów finansowanych przez NCN i NCBiR. Od 2016 r. kieruje projektem "Gliomed" finansowanym z programu NCBiR Strategmed III, którego głównym celem jest opracowanie płynnej biopsji glejaków mózgu.

 

Publikacje: Jest autorem lub współautorem ponad 70 pełnotekstowych artykułów, rozdziałów książkowych i monografii naukowych oraz współautorem krajowych wytycznych leczenia chorych na nowotwory. (IH=8, ponad 450 cytowań w bazie Scopus).

 

Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw medycznych, w tym ASTRO, ESTRO, Polskiego Towarzystwa Radioterapii i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, pełniąc funkcję członka zarządu. Aktualnie jest członkiem Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem należącej do ECL (European Cancer Leagues).

 

Zainteresowania: Sporty wytrzymałościowe (triathlon) i lotnictwo - pilot samolotowy, licencja PPL (A). Żonaty, czworo dzieci.