Regulamin studiów doktoranckich

Zmień rozmiar tekstu

Załącznik do Uchwały Nr 716 z dnia 24 kwietnia 2015 roku

 

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej „Uniwersytetem” określa organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki doktoranta.
 2. Przepisy Regulaminu studiów doktoranckich stosuje się do studiów trzeciego stopnia prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1) ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym – ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 ze zm.),
  2) Statut Uniwersytetu – Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  3) studia trzeciego stopnia – studia doktoranckie, prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów, na które są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia,
  4) forma studiów – studia stacjonarne i studia niestacjonarne,
  5) studia stacjonarne – formę studiów, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i doktorantów,
  6) studia niestacjonarne – formę studiów, inną niż studia stacjonarne, wskazaną przez Senat Uniwersytetu,
  7) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – opis, przez określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego,
  8) obszar kształcenia – zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
  9) program kształcenia – określony przez Uniwersytet opis spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,
  10) program studiów – opis procesu kształcenia dla danej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej prowadzący do osiągnięć efektów kształcenia wraz z przypisanymi do poszczególnych przedmiotów/modułów/praktyk punktów ECTS , w tym plan studiów dla danej formy studiów,
  11) plan studiów – wykaz przedmiotów/modułów/praktyk określonych w semestrach dla danej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, formy studiów, uwzględniający: wymiar studiów, sekwencję i status przedmiotów/modułów, praktyki, liczbę godzin, wycenę przedmiotów/modułów/praktyk, formę zaliczenia przedmiotu/modułu/praktyki,
  12) moduł kształcenia – przedmiot lub grupa przedmiotów, również praktyka, z przyporządkowaną liczbą punktów ECTS,
  13) przedmiot – zespół zajęć określonych wspólną nazwą, przewidzianych do realizacji w danym semestrze planu studiów, podlegających łącznej ocenie, któremu przypisano całkowitą liczbę punktów ECTS,
  14) rozkład zajęć – zatwierdzony przez kierownika studiów doktoranckich oraz wydziałowy organ Samorządu Doktorantów, harmonogram zajęć w określonym semestrze roku akademickiego,
  15) standard kształcenia – zbiór reguł kształcenia, określający wymagania ogólne, sylwetkę absolwenta, wykaz grup przedmiotów/modułów, wymiar godzinowy i wycenę punktową przedmiotów przewidzianych do realizacji w cyklu kształcenia danej dyscypliny naukowej, z uwzględnieniem semestrów studiów i formy zaliczenia przedmiotu,
  16) kwalifikacje – efekty kształcenia, poświadczone dyplomem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia,
  17) efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia w systemie studiów trzeciego stopnia,
  18) punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów  zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy doktoranta, niezbędnego do uzyskania zakładanych  efektów kształcenia,
  19) kwalifikacje trzeciego stopnia – kwalifikacje uzyskane, w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej, potwierdzone odpowiednim dyplomem,
  20) indywidualny program studiów i plan studiów – tryb kształcenia polegający na rozszerzeniu zakresu  wiedzy w ramach realizowanej dziedziny nauki/dyscypliny naukowej, a także na udziale doktoranta w pracach badawczych.
  21) indywidualna organizacja studiów – tryb organizacji studiów polegający na ustaleniu indywidualnych terminów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z programu studiów, w tym planu studiów,
  22) doktorant – uczestnika studiów doktoranckich,
  23) immatrykulacja – akt przyjęcia w poczet doktorantów uczelni,
  24) podstawowa jednostka organizacyjna – wydział,
  25) kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej – dziekan,
  26) kierownik jednostki organizacyjnej – kierownik instytutu, katedry,
  27) rada podstawowej jednostki organizacyjnej – rada wydziału,
  28) kierownik studiów doktoranckich – przełożony doktorantów w danej jednostce organizacyjnej,
  29) elektroniczny system obsługi studiów – obowiązujący w Uniwersytecie system informatyczny, w którym odnotowywane są i przechowywane w formie elektronicznej informacje związane z przebiegiem studiów. Doktorant ma dostęp do systemu w zakresie, który go dotyczy.
 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1) studiach bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć studia trzeciego stopnia,
  2) tytule naukowym profesora, stopniu naukowym doktora habilitowanego albo stopniu naukowym doktora – należy przez to rozumieć także odpowiednio tytuł profesora sztuki, stopień doktora habilitowanego sztuki albo stopień doktora sztuki.

§ 2

 1. Przyjęcie kandydata na pierwszy rok następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia określonych przez Senat Uniwersytetu.
 2. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” oraz spełnia warunki rekrutacji, określone przez Senat Uniwersytetu.
 3. Cudzoziemcy podejmują i odbywają studia na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 4. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa doktoranta Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut Uniwersytetu.
 5. Doktorant podpisuje akt ślubowania, który przechowuje się w teczce akt osobowych doktoranta.
 6. Doktorant otrzymuje legitymację, która jest dokumentem poświadczającym status doktoranta. Legitymacja posiada formę elektroniczną.
 7. Przełożonym wszystkich doktorantów jest Rektor.
 8. Przełożonym doktorantów podstawowej jednostki organizacyjnej jest kierownik studiów doktoranckich.
 9. Uczestnicy prowadzonych w Uniwersytecie studiów tworzą samorząd doktorantów. Organy samorządu doktorantów są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów Uczelni. Samorząd doktorantów działa na podstawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i regulaminu uchwalonego przez uczelniany organ uchwałodawczy samorządu. Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz ich kompetencje.
 10. Uniwersytet może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.
 11. Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy Uniwersytetem a doktorantem.

II. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 3

 1. Rok akademicki rozpoczyna się l października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 2. Rok akademicki składa się z:
  1) dwóch 15 - tygodniowych okresów zajęć dydaktycznych (semestrów),
  2) dwóch sesji egzaminacyjnych: (zimowej i letniej) oraz dwóch sesji poprawkowych (zimowej i jesiennej),
  3) przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, w tym 4 tygodni nieprzerwanych wakacji letnich.
 3. Ramową organizację roku akademickiego ustala corocznie, przed jego rozpoczęciem, Rektor. Rektor może w ciągu roku ustanowić dodatkowe dni wolne od zajęć oraz w razie potrzeby zawiesić zajęcia dydaktyczne w określonych dniach i godzinach.
 4. Przebieg i wyniki studiów dokumentowany jest w protokołach zaliczenia przedmiotu oraz w rocznej karcie osiągnięć doktoranta, sporządzanych w postaci wydruków z elektronicznego systemu obsługi studiów.
 5. Działania podejmowane w Uniwersytecie na rzecz doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi koordynuje Biuro ds. osób niepełnosprawnych.

§ 4

 1. Studia trwają nie krócej niż 2 i nie dłużej niż 4 lata i prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne.
 2. Studia prowadzone są zgodnie z programem studiów, w tym planem studiów w zakresie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej lub dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej.
 3. Program kształcenia, program studiów, w tym plan studiów, o którym mowa w ust. 2 uchwala rada podstawowej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu doktorantów, nie później niż na pięć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego, na którym program studiów, w tym plan studiów będzie obowiązywał.
 4. Termin, o którym mowa w ust. 3 stosuje się również w przypadku uchwalania zmiany programu studiów, w tym planu studiów, mającego na celu ich doskonalenie.
 5. Zmieniony, w trybie określonym w ust. 4, program studiów, w tym plan studiów obowiązuje z dniem rozpoczęcia nowego roku akademickiego i dotyczy wyłącznie doktorantów rozpoczynających cykl kształcenia.
 6. Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych objętych programem studiów odpowiada od 30 do 45 punktom ECTS.
 7. Program studiów, w tym  plan studiów obejmuje zajęcia:
  1) obowiązkowe,
  2) fakultatywne, w wymiarze co najmniej 15 godzin:
  a) rozwijające umiejętności zawodowe, których wymiar odpowiada co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowujące doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym,
  b) rozwijające umiejętności dydaktyczne, których wymiar odpowiada co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowujące doktoranta kształcącego się na studiach, do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.
  3) praktyki zawodowe.
 8. Wymagania dotyczące programu studiów, w tym planu studiów, o których mowa w ust. 2-7, stosuje się w procesie kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
 9. Program studiów, w tym plan studiów powinien spełniać zalecenia i postanowienia zawarte w uchwale Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych w tym planów studiów, programów i planów studiów doktoranckich, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, ze szczególnym uwzględnieniem:
  1) formy studiów (stacjonarnej lub niestacjonarnej),
  2) liczby semestrów i liczby punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów,
  3) modułów zajęć/przedmiotów kształcenia wraz z przypisaniem do każdego modułu zajęć/przedmiotu zakładanych efektów kształcenia oraz  liczby punktów ECTS,
  4) planów studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej,
  5) sposobu weryfikacji i oceny zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez doktoranta,
  6) łącznej liczby punktów ECTS, którą doktorant powinien uzyskać na zajęciach dydaktycznych,
  7) wymiaru, zasad i form realizacji praktyki zawodowej.
 10. Integralną częścią programu studiów, w tym planu studiów jest opis zasad stosowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem rodzajów dokumentów systemu stosowanych na wydziale, ze szczególnym uwzględnieniem analizy rynku pracy w aspekcie zapotrzebowania na absolwentów prowadzonych zakresów studiów trzeciego stopnia.
 11. Wykłady w uczelni są otwarte.
 12. Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z uwzględnieniem warunków określonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 13. Zajęcia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności mogą być prowadzone w języku obcym.

§ 5

Plan sesji egzaminacyjnych i rozkład zajęć, opracowany po zasięgnięciu opinii organów właściwego samorządu doktorantów, podawany jest do wiadomości doktorantów przed rozpoczęciem każdego semestru, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dziekanatu oraz na stronie internetowej wydziału.

§ 6

 1. Nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje rada podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej te studia.
 2. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej:
  1) określa sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów, w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,
  2) zatwierdza sposób organizacji zajęć na studiach,
  3) jest uprawniona do zamknięcia przewodu doktorskiego w przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich, procedurę zamknięcia przewodu doktorskiego wszczyna się na wniosek kierownika studiów doktoranckich.
 3. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia rozpatruje zastrzeżenia doktorantów do rozstrzygnięć kierownika studiów doktoranckich w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3.
 4. Kierownik studiów doktoranckich:
  1) organizuje realizację programu studiów,
  2) dokonuje oceny realizacji programu studiów, w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni,
  3) zalicza doktorantowi kolejne lata studiów.
 5. W celu zapewnienia właściwej organizacji i toku studiów, rada podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje opiekunów naukowych doktorantów. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej albo stopień doktora habilitowanego sztuki w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej oraz opublikowany dorobek naukowy/osiągnięcia artystyczne w okresie ostatnich 5 lat oraz jest zatrudniony w Uniwersytecie.
 6. Do zadań opiekuna naukowego należy w szczególności:
  1) wspieranie doktoranta w samodzielnej pracy badawczej albo artystycznej od momentu rozpoczęcia studiów,
  2) opracowanie, na wniosek kierownika studiów, indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów,
  3) prowadzenie systematycznych konsultacji z uczestnikiem studiów doktoranckich oraz nadzór nad realizacją harmonogramu badań,
  4) opiniowanie okresowych sprawozdań uczestników studiów doktoranckich,
  5) przedstawianie kierownikowi studiów okresowych ocen postępów w pracy naukowej i dydaktycznej doktoranta;
  6) inicjowanie otwarcia przewodu doktorskiego i wspomaganie jego przeprowadzenia.

III. INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW I PLANU STUDIÓW

§ 7

 1. Doktorant, po zaliczeniu I roku studiów, legitymujący się co najmniej dobrymi wynikami w nauce może studiować według indywidualnego programu studiów i planu studiów.
 2. Szczegółowe zasady studiowania według indywidualnego programu studiów i planu studiów ustala i zatwierdza rada podstawowej jednostki organizacyjnej. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej może przekazać swoje uprawnienia w tym zakresie kierownikowi studiów, który współpracuje z opiekunem naukowym doktoranta. Dziekan może wystąpić do komisji dydaktycznej podstawowej jednostki organizacyjnej o wydanie opinii dotyczącej zasad studiowania według indywidualnego programu studiów i planu studiów.
 3. Ustalenie indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach realizowanej dyscypliny i specjalności naukowej, łączeniu dwu lub więcej specjalności naukowych w obrębie jednej lub więcej dyscyplin, a także na udziale doktoranta w pracach badawczych. Studiowanie według indywidualnego programu studiów i planu studiów może prowadzić do skrócenia okresu studiów.
 4. W ramach indywidualnego programu studiów i planu studiów zapewnia się szczególną opiekę dydaktyczno-naukową oraz indywidualny dobór treści i form kształcenia.
 5. Opiekun naukowy przedstawia kierownikowi studiów do końca roku akademickiego informacje o postępach w studiowaniu powierzonego jego opiece doktoranta. Jeżeli doktorant nie osiąga zadowalających wyników w studiowaniu, kierownik studiów występuje do rady podstawowej jednostki organizacyjnej o cofnięcie zezwolenia na kształcenie według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów.

IV. INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 8

 1. Dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnej organizacji studiów w przypadku doktoranta znajdującego się w sytuacji uznanej przez kierownika studiów za uzasadniającą podjęcie takiego trybu studiów. Okolicznością uzasadniającą zastosowanie indywidualnej organizacji studiów nie może być podjęcie lub pozostawanie przez doktoranta w stosunku pracy.
 2. Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu odrębnych terminów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planu studiów. Zastosowanie indywidualnej organizacji studiów nie powinno prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów.
 3. Okresem rozliczeniowym dla doktorantów realizujących kształcenie w trybie indywidualnej organizacji studiów jest rok akademicki.
 4. Kierownik studiów ustala zasady i tryb indywidualnej organizacji studiów na okres nie dłuższy niż rok akademicki.
 5. W przypadku naruszenia przez doktoranta ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji studiów lub braku postępów w kształceniu i działalności badawczej, kierownik studiów może cofnąć zgodę na ten tryb studiów.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA

§ 9

Doktorant ma prawo do:

 1. zdobywania wiedzy,
 2. rozwijania własnych zainteresowań naukowych i artystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych i urządzeń Uniwersytetu w ramach możliwości finansowych i organizacyjnych Uniwersytetu,
 3. uczestniczenia w pracach naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uniwersytecie,
 4. zrzeszania się w kołach naukowych, uczelnianych organizacjach oraz agendach kulturalnych, sportowych i stowarzyszeniach na zasadach określonych w ustawie "Prawo o stowarzyszeniach",
 5. pomocy materialnej, na zasadach określonych w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 6. ubiegania się o przyznanie stypendium doktoranckiego na zasadach określonych w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 7. ubiegania się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na zasadach określonych w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 8. ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na zasadach przez właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego,
 9. zgłaszania do władz Uniwersytetu i podstawowej jednostki organizacyjnej - za pośrednictwem organów samorządu doktorantów - uwag i postulatów dotyczących programów studiów, w tym planów studiów, organizacji studiów, warunków socjalno-bytowych oraz innych spraw związanych z realizacją procesu dydaktycznego,
 10. korzystania z pomocy merytoryczno-organizacyjnej ze strony nauczycieli akademickich i organów Uniwersytetu,
 11. ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 12. przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych,
 13. uzyskiwania nagród i wyróżnień.

§ 10

Doktorant może ubiegać się o:

 1. zmianę formy studiów,
 2. podjęcie studiów w trybie indywidualnego programu studiów i planu studiów lub indywidualnej organizacji studiów na zasadach określonych w 7 i § 8.

§ 11

 1. Podstawowym obowiązkiem doktoranta jest postępowanie zgodnie z treścią ślubowania, Regulaminem studiów doktoranckich, Kodeksem Etyki Uczestników Studiów Doktoranckich oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie.
 2. Doktorant jest obowiązany w szczególności do:
  1) realizowania programu studiów, w tym prowadzenia badań naukowych i składania rocznych sprawozdań z ich przebiegu w terminach wyznaczonych przez kierownika studiów doktoranckich,
  2) składania egzaminów i spełniania innych wymogów przewidzianych w programie kształcenia i planie studiów,
  3) odbywania praktyk zawodowych,
  4) otwarcia przewodu doktorskiego nie później niż do końca trzeciego roku studiów;
  5) złożenia rozprawy doktorskiej do recenzji, nie później niż do końca ostatniego roku studiów lub przedłużonego okresu odbywania studiów,
  6) niezwłocznego powiadamiania dziekanatu o istotnych zmianach dla toku studiów, a w szczególności o zmianie danych osobowych, a także informowania o zniszczeniu lub utracie legitymacji doktoranckiej,
  7) przestrzegania przepisów obowiązujących w uczelni,
  8) terminowego wnoszenia opłat za studia  i usługi edukacyjne (dotyczy odpłatnej formy studiów oraz powtarzania przedmiotów) oraz innych przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zgodnie z zasadami określonymi w Uniwersytecie.

VI. PRAKTYKI ZAWODOWE

§ 12

 1. Doktoranci I roku studiów stacjonarnych realizują praktyki zawodowe w formie uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w danym roku akademickim. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kierownik jednostki organizacyjnej może powierzyć doktorantowi realizację praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 2. Doktoranci II - IV roku studiów stacjonarnych realizują praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w danym roku akademickim, z uwzględnieniem zapisów pkt 1 i 2:
  1) kierownik  jednostki organizacyjnej, w której uczestnik studiów doktoranckich odbywa praktykę zawodową, w pierwszej kolejności przydziela realizację praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  2) w przypadku, gdy w jednostce organizacyjnej, w której uczestnik studiów doktoranckich odbywa praktykę zawodową, nie występują godziny ponadwymiarowe w liczbie zapewniającej realizację praktyki w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych, kierownik jednostki organizacyjnej podejmuje decyzję o realizacji praktyki w formie uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 3. Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni, jest zwolniony z odbywania praktyk.
 4. Wymiar praktyk zawodowych realizowanych przez uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich, w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, określa rada podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia, w przedziale nie mniejszym niż 10 oraz nie większym niż 90 godzin rocznie.
 5. Zaliczenie praktyk zawodowych dokonywane jest przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której doktorant realizuje tę praktykę.
 6. Podstawą zaliczenia praktyki zawodowej jest sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej zaopiniowane przez koordynatora przedmiotu.

§ 13

Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności doktoranta, ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną lub sądem koleżeńskim doktorantów.

VII. ZALICZENIE ROKU

§ 14

 1. Okresem rozliczeniowym jest rok akademicki.
 2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wypełnienie przez doktoranta wymagań określonych przez nauczyciela akademickiego.
 3. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie przez doktoranta zaliczenia ćwiczeń i praktyk zawodowych oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów dla danego roku.
 4. Doktorant przystępuje do egzaminu, po uprzednim zaliczeniu zajęć obowiązkowych z danego przedmiotu.
 5. Liczba egzaminów w roku akademickim nie może przekraczać sześciu.
 6. Doktorantowi, który nie zaliczył zajęć obowiązkowych, a zgłasza uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności ich zaliczenia, przysługuje prawo złożenia wniosku do kierownika jednostki prowadzącej zajęcia o komisyjne sprawdzenie wiadomości. Wniosek składa się w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników zaliczania zajęć. Kierownik jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry, zakładu, kliniki, studium) może zarządzić komisyjne sprawdzenie wiadomości doktoranta.
 7. Zaliczenie komisyjne odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą: kierownik właściwej jednostki organizacyjnej jako przewodniczący komisji, opiekun naukowy, osoba prowadząca zajęcia, inny specjalista z zakresu danego przedmiotu oraz przedstawiciel organu samorządu doktorantów.
 8. Z zaliczenia o którym mowa w ust. 8 sporządza się protokół, który przechowuje się w teczce akt osobowych doktoranta.
 9. Zaliczenie lub niezaliczenie przedmiotu i praktyki stwierdza się wpisem do protokołu zaliczenia przedmiotu oraz do rocznej karty osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich, sporządzonych w postaci danych elektronicznych, wygenerowanych w elektronicznym systemie obsługi studiów.
 10. Roczna karta osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich, podpisana przez kierownika studiów doktoranckich, dokonującego wpisu na kolejny rok akademicki, przechowywana jest w teczce osobowej doktoranta.

§ 15

 1. Zaliczenia zajęć obowiązkowych dokonuje osoba prowadząca zajęcia.
 2. Doktorant uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych może być zwolniony z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest realizowana praca. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik przedmiotu na wniosek doktoranta zaopiniowany przez osobę kierującą tymi pracami bądź opiekuna koła naukowego. O swojej decyzji informuje kierownika jednostki realizującej zajęcia oraz kierownika studiów.

§ 16

Wykłady prowadzą nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym profesora, profesora sztuki lub posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a także posiadający kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych oraz w uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej za zgodą rady podstawowej jednostki organizacyjnej może powierzyć prowadzenie wykładów nauczycielowi akademickiemu posiadającemu stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub posiadającemu kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, posiadający aktualny opublikowany dorobek naukowy/osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat.

§ 17

 1. Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii rady podstawowej jednostki organizacyjnej oraz opinii właściwego organu samorządu doktorantów.
 2. Kierownik studiów doktoranckich skreśla doktoranta z listy uczestników studiów w przypadku:
  1) niepodjęcia studiów, tj.:
  a) gdy do końca pierwszego tygodnia zajęć, począwszy od daty rozpoczęcia roku akademickiego określonego właściwą decyzją Rektora, osoba przyjęta na studia w drodze rekrutacji nie złoży ślubowania lub nie złoży podpisanej przez siebie umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (dotyczy odpłatnej formy kształcenia) lub nie dostarczy właściwego orzeczenia lekarskiego (o ile jest wymagane), przy czym w wyjątkowych sytuacjach, na pisemny wniosek doktoranta, kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć termin złożenia wymaganego orzeczenia lekarskiego,
  b) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych przewidzianych programem kształcenia i planem studiów w okresie co najmniej trzech pierwszych tygodni zajęć pierwszego semestru, rozpoczynającego studia trzeciego stopnia,
  2) rezygnacji ze studiów doktoranckich,
  3) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uniwersytetu.
 3. Kierownik studiów doktoranckich może skreślić doktoranta z listy uczestników studiów w przypadku:
  1) braku systematycznych postępów w nauce, udokumentowanego nieuzyskaniem zaliczeń obowiązkowych zajęć dydaktycznych, przewidzianych w programie studiów, w tym planie studiów,
  2) nieuzyskania zaliczenia roku studiów w określonym terminie,
  3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów,
  4) niewywiązania się z obowiązku określonego w §11 ust. 2 pkt 4,
  5) nieuzyskania kwalifikacji trzeciego stopnia w czasie trwania studiów,
  6) braku postępów w pracy naukowej potwierdzonych opinią opiekuna naukowego/promotora i kierownika studiów doktoranckich.
 4. Skreślenie doktoranta z listy doktorantów z powodu rezygnacji ze studiów, następuje na podstawie pisemnego wniosku doktoranta, złożonego do kierownika studiów doktoranckich.
 5. Wydanie dokumentów osobie skreślonej z listy doktorantów następuje po uprzednim rozliczeniu się z Uniwersytetem na podstawie karty obiegowej oraz dokonania zwrotu legitymacji doktoranta.
 6. W przypadku śmierci doktoranta, Rektor wydaje decyzję w sprawie wygaszenia decyzji o przyjęciu na studia.

§ 18

 1. Formę zaliczania poszczególnych przedmiotów i praktyk zawodowych określa rada podstawowej jednostki organizacyjnej.
 2. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następujące oceny:
  1) bardzo dobry (5,0)
  2) dobry plus (4,5)
  3) dobry (4,0)
  4) dostateczny plus (3,5)
  5) dostateczny (3,0)
  6) niedostateczny (2,0)
 3. Przy zaliczeniach i egzaminach, poza ocenami, stosuje się odpowiednio wycenę punktową efektów kształcenia. Punkty ECTS stanowią wartość liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom i określają „ilość pracy”, jaką musi wykonać doktorant, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu.
 4. Organizacja i tok studiów uwzględniają przenoszenie i uznawanie wyników osiąganych przez doktoranta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z  zasadami systemu przenoszenia osiągnięć.

§ 19

 1. Egzamin przeprowadza nauczyciel akademicki wykładający dany przedmiot lub inny specjalista wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej. Informacja powinna być podana do wiadomości doktorantom przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
 2. Doktorant obowiązany jest do składania egzaminów w terminach określonych w organizacji roku akademickiego i uzgodnionych z egzaminatorami.
 3. Doktorant, który nie przystąpił do egzaminu w uzgodnionym terminie, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować egzaminatora o przyczynie swojej nieobecności, a następnie w ciągu 7 dni  przedstawić egzaminatorowi usprawiedliwienie. Jeżeli egzaminator uzna je za wystarczające, wyznacza kolejny termin egzaminu.
 4. Od decyzji egzaminatora nie uznającej za wystarczające takiego usprawiedliwienia, doktorantowi przysługuje odwołanie złożone w ciągu 7 dni do kierownika studiów, którego decyzja jest ostateczna.
 5. Doktorant, za zgodą egzaminatora, może składać egzaminy przed sesją, nie tracąc prawa do trzykrotnego zdawania każdego egzaminu w sesji. Negatywny wynik egzaminu, złożonego przed sesją, nie jest rejestrowany w protokole w systemie elektronicznym.
 6. W przypadku uzyskania na egzaminie w sesji oceny niedostatecznej, doktorantowi przysługuje prawo do dwóch egzaminów poprawkowych z każdego niezdanego przedmiotu.
 7. Zaliczenie przedmiotów, z których nie ma egzaminu, może odbywać się w terminie przewidzianym dla sesji egzaminacyjnej za zgodą kierownika studiów i właściwego organu samorządu doktorantów.
 8. Rozliczenie roku akademickiego powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30 września, bez względu na liczbę wykorzystanych terminów egzaminacyjnych.

§ 20

 1. Na wniosek doktoranta, złożony w ciągu 3 dni od daty drugiego egzaminu poprawkowego, w którym zgłasza on istotne zastrzeżenia co do bezstronności przebiegu egzaminu, następny egzamin poprawkowy może być przeprowadzony komisyjnie.
 2. Egzamin komisyjny powinien odbyć się w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Komisję powołuje kierownik studiów i jest jej przewodniczącym.
 4. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: kierownik studiów (w wyjątkowych przypadkach upoważniony przez dziekana nauczyciel akademicki) jako przewodniczący komisji, osoba prowadząca zajęcia, drugi specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub specjalizacji pokrewnej, przedstawiciel samorządu doktorantów.

§ 21

 1. Kierownik studiów może zezwolić na powtarzanie przedmiotu(tów) wyłącznie na pisemny wniosek doktoranta.
 2. Doktorant może uzyskać zezwolenie na powtarzanie danego przedmiotu nie więcej niż raz w okresie studiów. Powtarzanie przedmiotów jest odpłatne. Zasady pobierania opłat określa uchwała Senatu Uniwersytetu.
 3. Na pisemną prośbę doktoranta dopuszcza się możliwość powtarzania nie więcej niż dwóch przedmiotów na I roku studiów - za pełną odpłatnością ustaloną przez Rektora. Decyzję podejmuje kierownik studiów, który również określa warunki dalszej realizacji toku studiów.

§ 22

 1. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata.
 2. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może ponadto przedłużyć okres odbywania studiów, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku:
  1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
  2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
  3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
  4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - łącznie nie dłużej niż o rok.
 3. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo przedłużyć okres odbywania studiów o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w odrębnych przepisach.
 4. Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów zawiera:
  1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów,
  2) uzasadnienie.
 5. Do wniosku, o którym mowa w ust.4 dołącza się:
  1) opinię opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku, o którym mowa w ust 1, albo
  2) dokument uzasadniający przedłużenie okresu odbywania studiów – w przypadkach, o których mowa w  ust. 2 albo 3.

§ 23

Ponowne przyjęcie na studia osoby, która została skreślona z listy uczestników studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia.

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 24

 1. Nagrody i wyróżnienia Rektora mogą być przyznane doktorantowi, który:
  1) uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce,
  2) legitymuje się znaczącymi osiągnięciami w ramach działalności naukowej,
  3) wykazuje się aktywnością w samorządzie doktorantów, organizacjach i stowarzyszeniach doktoranckich.
 2. Doktorant, o którym mowa w ust. 1 może zostać wyróżniony:
  1) pochwałą Rektora lub dziekana - ustną,
  2) dyplomem, listem gratulacyjnym Rektora lub dziekana,
  3) nagrodą ufundowaną przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne i fundacje, zgodnie z regulaminem obowiązującym dla tych nagród.
 3. Szczegółowe zasady przyznawania nagród i wyróżnień, określają odrębne regulaminy.
 4. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej może ustalić inne formy wyróżnień doktorantów danej podstawowej jednostki organizacyjnej. Jeśli wyróżnienie łączy się z nagrodą pieniężną, podstawowe jednostki organizacyjne pokrywają ją ze środków własnych.

IX. UKOŃCZENIE STUDIÓW

§ 25

 1. Studia trzeciego stopnia kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.
 2. Warunkiem ukończenia studiów jest zrealizowanie programu studiów, w tym planu studiów, udokumentowanie wyników prac badawczych, złożenie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej, potwierdzone odpowiednim dyplomem.
 3. Datą ukończenia studiów jest data podjęcia uchwały przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie nadania stopnia naukowego  doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej.
 4. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów, Uniwersytet wydaje zaświadczenie o przebiegu studiów.

X. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 26

W sprawach dotyczących organizacji i trybu odbywania studiów przez doktoranta, a nie objętych przepisami Regulaminu, decyduje Rektor.

§ 27

 1. Od decyzji podjętych przez kierownika studiów doktoranckich na podstawie niniejszego Regulaminu, przysługuje doktorantowi prawo złożenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji odwołania do Rektora.
 2. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 28

Niezależnie od zapisów niniejszego Regulaminu dla organizacji i funkcjonowania studiów stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące studiów trzeciego stopnia.
Uzgodniono z Radą Samorządu Doktorantów.
Uchwała Rady Samorządu Doktorantów UWM w Olsztynie z dnia 14 kwietnia 2015 roku.