Stypendium specjalne

Stypendium specjalne

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta.

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z wymaganymi dokumentami student składa w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie.

W przypadku studentów pierwszego roku login oraz hasło do logowania w systemie USOSweb pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia.

W razie problemów z hasłem można je odzyskać poprzez formularz w https://cas.uwm.edu.pl lub w dziekanacie.

UWAGA!!! WAŻNE!!!

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie mógł otrzymać student z tytułu niepełnosprawności posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny  (np.  ZUS).

Procedura ubiegania się o stypendium specjalne krok po kroku:

  1. Student, który po raz pierwszy ubiega się o stypendium specjalne oraz student, który otrzymał nowe orzeczenie dostarcza do wglądu oryginał tego orzeczenia (+dwie kopie) do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Oczapowskiego 12B (pok. 105 i 106), 10-719 Olsztyn tel./fax: +48 89 523-38-60 www.uwm.edu.pl/bon, bon@uwm.edu.
  2. Po wprowadzeniu danych o niepełnosprawności studenta do systemu informatycznego USOSweb  przez  pracownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, student będzie mógł wypełnić formularz wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych na stronie USOSweb.
  3. Wygenerowany, wydrukowany i podpisany  formularz wraz z kopią orzeczenia potwierdzoną przez BON oraz oświadczeniem należy złożyć w dziekanacie wydziału.

Studenci, którzy ubiegali się już wcześniej w naszej Uczelni o stypendium specjalne,  a ich orzeczenie jest nadal aktualne i nie utraciło ważności, postępują zgodnie z pkt  3 z tą różnicą, iż do wniosku dołączają własną kopię orzeczenia (lub dokumentu równoważnego), bez konieczności wizyty w BON.

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach może otrzymywać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Student, zgodnie z przepisami zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Oznacza to, że studenci posiadający już tytuł zawodowy magistra lub równorzędny nie mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej. Dotyczy to również studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) i podjęli kolejne studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie).

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej ustalił Rektor UWM w Olsztynie w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie.