Konferencje Naukowe

Dofinansowanie i rozliczenie konferencji finansowanych przez Prorektora ds. kształcenia i studentów

Podanie o dofinansowanie udziału w konferencji z listy wydziałowej  powinno być złożone min. 2 tygodnie przed terminem wpłaty wpisowego

Powinno zawierać:

 • podanie z uzasadnieniem – podpisane przez Opiekuna i Przewodniczącego Koła oraz zaopiniowane przez  Pełnomocnika Dziekana ds. KN
 • kosztorys – z podaną listą uczestników, tematami wystąpień i wyszczególnieniem kosztów (diety, przejazdy, noclegi)
 • zaproszenie lub oficjalną informację o konferencji

Po uzyskaniu dofinansowania na wyjazd

 • Wpisowe na konferencję powinno być opłacane przez Uczelnię, Wniosek o zaliczkę wypełniony przez opiekuna koła naukowego i zarejestrowany u Pełnomocnika Rektora
 • Wypełniona i zarejestrowana (u pełnomocnika) Umowa o zwrot kosztów podróży. Podczas konferencji konieczne potwierdzenie udziału - pieczątka i podpis organizatora konferencji

Po powrocie z konferencji – rozliczenie dofinansowania

Wszystkie dokumenty: Faktury (wystawione na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie za wpisowe, noclegi itp.), Umowa o zwrot kosztów podróży podpisane przez Pełnomocnika Rektora oraz bilety za przejazdy zaniesione do działu kontroli finansowej (Rektorat p. 04)

 

Wykaz konferencji naukowych zgłaszanych przez koordynatorów wydziałowych (upowszechnianie wyników badań prowadzonych z udziałem studentów)

Wydział Matematyki i informatyki

 1. Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków, UJ, Kraków.
 2. International Joint Conference on Rought Sets
 3. KES International
 4. International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems
 5. International Conference on Agents and Artificial Intelligence

 

Szkoła Zdrowia Publicznego

 1. VI Konferencja "Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania"; 11.05.2019 - sesja szczecińska, 18.05.2019 - sesja wrocławska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 2. Konferencja: Olsztyński Dzień Fizjoterapii pt. „Fizjoterapia w ortopedii i sporcie", 12.04.2019, Wydział Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
 3. 14th Bialystok International Medical Conference, 17-18.05.2019, STN Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 4. 14th Warsaw International Medical Congress, 09-12.05.2019, STN Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 5. 19th International Congress of Young Medical Scientists, 30.05-01.06.2019, STN Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

Wydział Biologii i Biotechnologii

1. XXVI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Kompleksowe badania i ochrona
środowiska naturalnego" czerwiec 2019 r. Tleń, organizator: Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

2. V Ogólnopolska Konferencja Genetyczna GENOMICA, 5-7 kwietnia 2019 r.
Kraków, organizator: Uniwersytet Jagielloński, Wydziale Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii

3. VIII MIĘDZYUCZELNIANE SYMPOZJUM BIOTECHNOLOGICZNE "SYMBIOZA",17-19
maja 2019 r., organizator: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych,
Politechnika Warszawska

4. 3rd Wroclaw Scientific Meetings, 1 marca 2019 Wrocław, organizator:
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

5. 25 Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, 9-12.09.2019,
Warszawa, organizator: Uniwersytet Warszawski

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 1. Międzynarodową Konferencję Studentów Medycyny "Non sibi sed omnibus - Nie dla siebie, lecz dla wszystkich", która odbędzie się w dniach 11-12.05.2019r. w SGGW Warszawa;
 2.  XXIV Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXXVI Sejmik SKN) organizuje Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w dniach 16-17 maja 2019 roku;
 3.  Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój - kwiecień 2019 r.;
 4. Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa, która odbędzie się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii S.Z. Gzhyskiego, Lwów, Ukraina;
 5. 21 International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress -IVMSSRC-2019, która odbędzie się w Istanbul University-Cerrahpasa, Faculty of Veterinary Medicine Scientific Society – kwiecień 17-19, 2019, Istanbul/Turkey

 Wydział Nauki o Żywności

 1. XIII Dni Młodych Towaroznawców, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 2. Ogólnopolską Konferencję Naukową Studentów i Doktorantów Nauk Przyrodniczych z Międzynarodowym Uczestnictwem „Człowiek – Żywność - Środowisko” Uniwersytet Rzeszowski  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 3. Konferencję młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w świat nauki”, organizowaną we wrześniu przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 4. XXII Sesję naukową Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności organizowanej w Szczecinie przez Szczeciński Oddział PTTŻ we współpracy z Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
 5. XXIV Międzynarodowa Konferencja SKN, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Prawa i Administracji

1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Paradygmaty Badań nad Bezpieczeństwem, organizowana przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu, miejsce: co roku inne,

2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy, organizowana przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu, miejsce: co roku inne,

3. Międzynarodowa Konferencja ISoS  Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa. Synergia Zagrożeń  WIELOWYMIAROWY ASPEKT TERRORYZMU, miejsce: Opole

4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współpraca Państwa i Kościoła na rzecz dobra wspólnego”, Tarnopol (Ukraina)

5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauczanie prawa kanonicznego i wyznaniowego w Polsce i za granicą”, Rzym (Włochy)

Wydział Humanistyczny

 1. Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości, konferencja, której edycje każdego roku organizuje inny ośrodek naukowy (XIV edycję w 2016 r. organizował Uniwersytet Wrocławski, XV edycja w 2017 odbyła się na Uniwersytecie w Białymstoku)
 2. Międzynarodowe Studenckie Seminarium Językoznawcze (W 2019 odbędzie się III edycja we Lwowie)
 3. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Students' Corner, organizator: Koło Naukowe Anglistów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 4. Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, konferencja, której edycje każdego roku organizuje inny ośrodek naukowy, wybrany spośród zgłoszonych kandydatur przez sejmik studentów i doktorantów (w 2017 organizatorem był Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; w poprzednich latach m.in. UMK, UJ, UG, UMCS, a XVII edycja w 2009 roku  odbyła się na UW-M)
 5. Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, konferencja, której edycje każdego roku organizuje inny ośrodek naukowy (XVIII edycję w 2016 roku organizował Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; VII zjazd w  2004 roku odbył się na UW-M; XIX edycja w 2017 odbyła się w Krakowie)

 Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 1. V ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców w Poznaniu, Nauka dla środowiska Przyrodniczego, kwiecień 2019
 2. .XV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. „Środowisko – Zwierzę – Produkt" w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy, kwiecień 2019;
 3. V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców " Wkraczając w świat nauki" Wrocław;
 4. XV Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych „Nauka młodych – osiągnięcia
  i perspektywy". Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Siedlcach, wrzesień 2019.
 5. International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges. 09. 2019r.
  w Bydgoszczy

Wydział Nauk Technicznych

 1. Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji(organizowana przez Wojskową Akademię Techniczną)
 2. Akademickie Forum Energii Jądrowej, organizator AGH w Krakowie
 3. Międzynarodowa Konferencja Nuklearna, organizator Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe POLONIUM przy Politechnice Poznańskiej

 Wydział Nauk Społecznych

 1. International Scientific Conference organizowana przez Rezekne Academy of Technologies in cooperation with Rīga Stradiņš University (Latvia), Klaipeda University (Lithuania), Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland);
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa towarzysząca Zjazdom Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, odbywa się raz w roku w różnych ośrodkach naukowych w Polsce (z udziałem gości z zagranicy).
 3. Zjazd Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, odbywa się raz na trzy lata w różnych ośrodkach naukowych w Polsce.
 4. Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Forum Naukowe organizowane przez UWM WNS,

Wydział Nauk Ekonomicznych

 1. DOKTORZY I DOKTORANCI - PREZENTACJA TEMATYKI BADAWCZEJ LUB PRZEGLĄDOWEJ Konferencja Interdyscyplinarna
 2.  Konferencja "Ubezpieczenia i finansowe - nowe perspektywy" współorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (naprzemiennie ma miejsce w Poznaniu i Toruniu).
 3.  Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych w Nowym Sączu organizowane przez PWSZ w Nowym Sączu.
 4. XXIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych (XXXVI Sejmik SKN)
 5. V OGÓLNOPOLSKIEA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW nt. WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW - TEORIA I PRAKTYKA". Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 

 Wydział Sztuki

1. Turniej  Chóralny o Puchar Mazur Zachodnich w Łukcie

2. Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Pradze (Czechy).

3. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Sacra Mundus Cantat, Gdańsk 
4. International Choir Festival MUNDUS CANTAT, Sopot 

5.  Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Edukacji Muzycznej, Gdańsk

 

Wydział Nauk o Środowisku

 1. Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne
 2. VII Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel, marzec/kwiecień Politechnika Wrocławska/Uniwersytet Wrocławski Wrocław,
 1. http://puzzel.plusuj.pl/
 2. Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska, Politechnika Gdańska (Wydział Chemii).
 3. V Warszawska Konferencja Akwarystyczna,  Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, maj 2019
 1. Studencko-doktoranckie sympozjum turystyczne, PWSZ w Nowym Sączu. 

Wydział Geoinżynierii

 1.  „GIS w nauce” (nie ma jeszcze informacji odnośnie konferencji, wiadomo tylko o miejscu. Konferencja odbędzie się w Lublinie)
 2. XIV Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji (AGH w Krakowie), 25-26 kwietnia 2019r. 
 1. VIII Konferencja „GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi" 26 kwietnia 2019, Politechnika Warszawska
 2. XI Konferencja Naukowa "Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska" EKO-DOK 9-10 kwietnia 2019, Polanica Zdrój
 3. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa”, 10-12 kwietnia 2019, Gdynia

 Wydział Teologii

 1. Tydzień Eklezjologiczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 2. "Iuvenes Errantes" Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 1. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych (Sejmik SKN) - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 2. Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 3. Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska Politechnika Gdańska
 4. II Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT  Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 5. Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

 Wydział Nauk Medycznych

 1. Międzynarodowa Studencka Konferencja Młodych Naukowców oraz  Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych  we Wrocławiu

2. International Medical Congress for Young Scientists in Białystok

3. Warsaw,  International Medical Congress

4. Kraków, International Medical Students http://www.imsckrakow.pl/index.php

5. Katowice,  INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS of SILESIA  http://stn.sum.edu.pl/naszekonferencje/simc