Konkurs na stanowisko a s y s t e n t a w Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką

Data ogłoszenia: 
14/08/2018
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko  a s y s t e n t a  

w Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić warunki określone w art. 109 i art. 114 Ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz odpowiadać następującym kryteriom:

-         posiadanie tytułu lekarza weterynarii,

-         udokumentowane osiągnięcia naukowe z zakresu rozrodu zwierząt,

-         dorobek naukowy wynoszący min. 50 pkt. za prace oryginalne i przeglądowe z listy A wykazu MNiSW,

w tym min. 25 pkt. za prace, w których kandydat jest pierwszym lub jedynym autorem,

-         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

-         doświadczenie kliniczne w obszarze rozrodu dużych zwierząt związane z prowadzeniem rozrodu stad,

-         doświadczenie i umiejętności kliniczne w obszarze metabolizmu, ortopedii i mastitis u krów,

-         znajomość obsługi aparatów i techniki badań ultrasonograficznych,

-         umiejętność stosowania chirurgicznych i zachowawczych metod pomocy porodowej u krów i klaczy,

-         biegła znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców – polskiego.    

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu uzyskania tytułu lekarza weterynarii.
 5. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej.
 6. Certyfikat poświadczenia znajomości języka angielskiego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie (oraz języka polskiego - obcokrajowcy).
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta.
 8. Opinia promotora/kierownika Katedry (dotyczy doktorantów lub pracowników UWM).
 9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni).
 10. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy  w rozumieniu Ustawy z dnia
  27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.).
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez UWM w Olsztynie.

Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
  z dnia 27 lipca 2015 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2183 ze zm.);
 • ·        Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 2450,00 - 2600,00 zł brutto;
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 września 2018 r.

 

                                                                                                                          Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

                                                                                                                          Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk