Konkurs na stanowisko a s y s t e n t a w Katedrze Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

Data ogłoszenia: 
14/08/2018
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko  a s y s t e n t a  

w Katedrze Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić warunki określone w art. 109 i art. 114 Ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz odpowiadać następującym kryteriom:

-  posiadanie stopnia doktora nauk weterynaryjnych,

-  udokumentowane osiągnięcia naukowe z zakresu mikrobiologii i immunologii klinicznej,

-  dorobek naukowy wynoszący min. 150 pkt. za prace oryginalne i przeglądowe z listy A wykazu MNiSW,

w tym min. 75 pkt. za prace, w których kandydat jest pierwszym lub jedynym autorem,

-    doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu Mikrobiologii i Immunologii,

-    doświadczenie w stosowaniu techniki PCR i RT-PCR w badaniach naukowych,

-    odbyte szkolenia z prowadzenia badań według zasad Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej,

-    biegła znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców – również polskiego.

              

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk weterynaryjnych.
 5. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej.
 6. Certyfikat poświadczenia znajomości języka angielskiego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie (oraz języka polskiego - obcokrajowcy).
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta.
 8. Opinia promotora/kierownika Katedry (dotyczy doktorantów lub pracowników UWM).
 9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni).
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy  w rozumieniu Ustawy
  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.)

Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
  z dnia 27 lipca 2015 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2183 ze zm.);
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 2450,00 - 2600,00 zł brutto;
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 września 2018 r.

 

                                                                                                    Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

                                                                                                    Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk