Rekrutacja śródroczna - luty 2020

http://www.uwmfm.pl/uploads/files/newsy2/rekrutacja.png

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prowadzi śródroczny nabór kandydatów na studia drugiego stopnia  - Luty 2020 r

 

Harmonogram śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020

  Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane

w językach obcych

22.11.2019 r. - 18.02.2020 r.

do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane

w języku polskim

03.02 – 18.02.2020 r.

do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 18.02.2020 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

03.02. - 18.02.2020 r.

do godz. 15.00

5.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

19.02.2020 r.

godz. 10.00

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

20.02.2020 r.

godz. 12.00

7.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

20.02. - 21.02.2020 r.

do godz. 15.00

 *) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


KIERUNKI W REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ LUTY 2020 r.    

STUDIA STACJONARNE II stopnia

 1. Architektura krajobrazu    
 2. Biotechnologia
 3. Budownictwo
 4. Gastronomia – sztuka kulinarna
 5. Geodezja i Kartografia
 6. Geodezja i Kartografia - studia w j. angielskim
 7. Gospodarka Przestrzenna
 8. Informatyka
 9. Informatyka - studia w j. angielskim
 10. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 11. Inżynieria środowiska
 12. Inżynieria środowiska - studia w j. angielskim
 13. Mechanika i budowa maszyn
 14. Mechatronika
 15. Ochrona środowiska KS
 16. Ochrona środowiska KS - studia w j. angielskim
 17. Odnawialne źródła energii
 18. Rolnictwo
 19. Rolnictwo - studia w j. angielskim
 20. Rybactwo
 21. Technologia żywności i żywienie człowieka
 22. Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w j. angielskim
 23. Towaroznawstwo
 24. Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia

 1. Budownictwo
 2. Informatyka
 3. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 4. Mechanika i budowa maszyn
 5. Rolnictwo
 6. Zootechnika

>> Wykaz kierunków po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia – [OTWÓRZ]


Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2019/2020 wynosi 85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych)

Opłatę należy wnosić w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji, na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygenerowane indywidulanie dla każdego kandydata i wskazane podczas rejestracji na studia przez system Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK)

Zalecamy wnoszenie opłat przez przelewy internetowe.

Opłata nanoszona jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciągu 1-2 dni).


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

>> ZAŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA - [otwórz word][otwórz pdf]