Kryteria kwalifikacji - studia stacjonarne w 2019 roku

Kryteria kwalifikacji na I rok stacjonarnych studiów

pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

Załącznik 1A

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1.

Bioinżynieria produkcji żywności

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Język polski

7. Matematyka

2.

Chemia

3.

Gospodarowanie zasobami wodnymi

4.

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi
i mineralnymi

5.

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych

6.

Inżynieria przetwórstwa żywności

7.

Leśnictwo

8.

Ochrona środowiska

9.

Ogrodnictwo

10.

Rolnictwo

11.

Rybactwo

12.

Technologia żywności i żywienie człowieka

13.

Towaroznawstwo

14.

Zootechnika

15.

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

16.

Gastronomia – sztuka kulinarna

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Historia

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

17.

Budownictwo

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

18.

Energetyka

19.

Geodezja i kartografia

20.

Gospodarka przestrzenna

21.

Informatyka

22.

Inżynieria bezpieczeństwa

23.

Inżynieria informacji

24.

Inżynieria środowiska

25.

Matematyka

26.

Mechanika i budowa maszyn

27.

Mechatronika

28.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

29.  

Biologia

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

30.

Biotechnologia

31.

Dietetyka

32.

Mikrobiologia

33.

Pielęgniarstwo

34.

Położnictwo

35.

Ratownictwo medyczne

36.

Weterynaria

37.

Turystyka i rekreacja

1. Biologia

2. Geografia

3. Historia

4. Język obcy nowożytny*

5. Język polski

6. Matematyka

7. Wiedza o społeczeństwie

38.

Analiza i kreowanie trendów

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny*

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

39.

Bezpieczeństwo narodowe

40.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

41.

Ekonomia

42.

Historia

43.

Lingwistyka w biznesie

44.

Politologia

45.

Stosunki międzynarodowe

46.

Wojskoznawstwo

47.

Zarządzanie

48.

Administracja

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Historia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

49.

Administracja i cyfryzacja

50.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

51.

Prawo

52.

Filozofia

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

53.

Nauki o rodzinie

54.

Pedagogika

55.

Pedagogika specjalna

56.

Pedagogika wczesnej edukacji

57.

Praca socjalna

58.

Socjologia

59.

Teologia

  *  jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

Załącznik 1B

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru(należy dokonać wyboru jednego
z przedstawionych poniżej)

1

Filologia polska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Historia sztuki

5. Język łaciński i kultura antyczna

2.

Filologia

2.1.

- sp. filologia angielska

1. Język polski

2. Język angielski

1. Historia

2. Geografia

3. Język łaciński i kultura antyczna

4. Matematyka

2.2.

- sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego

2.3.

- sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego

1. Język polski

2. Język niemiecki

2.4

- sp. filologia rosyjska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

2.5.

- sp. Filologia germańska

3.

Kierunek lekarski – studia w języku polskim

1. Biologia

2. Chemia

1. Fizyka**

2. Matematyka

4.

Kierunek lekarski – studia w języku angielskim

1. Język angielski

2. Biologia

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Matematyka

  * jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

  Załącznik 1C

Lp.

Kierunek studiów

Postępowanie dwuetapowe

Ocena predyspozycji kandydata

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów
z przedstawionych poniżej)

1

Architektura krajobrazu1

Ocena predyspozycji plastycznych kandydata – ocena 5 prac plastycznych

1. Biologia

2. Chemia

3. Geografia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

2

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych2

Egzaminy praktyczne:
rysunek i malarstwo

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

3

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej3

Egzaminy praktyczne:

1. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

2. sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

4

Logopedia4

Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.

1. Biologia

2. Fizyka**

3. Historia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Wiedza o społeczeństwie

* język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

1)  na kierunku architektura krajobrazu do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną.

2)  na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

3)   na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

4)  na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.

 

 

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”

 

Załącznik 2A

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych

z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1.

Bioinżynieria produkcji żywności

1. Biologia* lub chemia**

2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2.

Chemia

3.

Gospodarowanie zasobami wodnymi

4.

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi
i mineralnymi

5.

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych
i leśnych

6.

Inżynieria przetwórstwa żywności

7.

Leśnictwo

8.

Ochrona środowiska

9.

Ogrodnictwo

10.

Rolnictwo

11.

Rybactwo

12.

Technologia żywności i żywienie człowieka

13.

Towaroznawstwo

14.

Zootechnika

15.

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

16.

Gastronomia – sztuka kulinarna

1. Język obcy nowożytny***

2. Chemia lub matematyka lub fizyka****

3. Geografia lub historia lub biologia

17.

Budownictwo

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

18.

Energetyka

19.

Geodezja i kartografia

20.

Gospodarka przestrzenna

21.

Informatyka

22.

Inżynieria bezpieczeństwa

23.

Inżynieria informacji

24.

Inżynieria środowiska

25.

Matematyka

26.

Mechanika i budowa maszyn

27.

Mechatronika

28.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

29.

Biologia

1. Biologia*

2. Chemia lub matematyka lub fizyka****

3. Język obcy nowożytny***

30.

Biotechnologia

31.

Dietetyka

32.

Mikrobiologia

33.

Pielęgniarstwo

34.

Położnictwo

35.

Ratownictwo medyczne

36.

Weterynaria

 

37.

Turystyka i rekreacja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka lub biologia*

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

38.

Analiza i kreowanie trendów

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

39.

Bezpieczeństwo narodowe

40.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

41.

Ekonomia

42.

Historia

43.

Lingwistyka w biznesie

44.

Politologia

45.

Stosunki międzynarodowe

46.

Wojskoznawstwo

47.

Zarządzanie

48.

Administracja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka****

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

49.

Administracja i cyfryzacja

50.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

51.

Prawo

52.

Filozofia

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

53.

Nauki o rodzinie

54.

Pedagogika

55.

Pedagogika specjalna

56.

Pedagogika wczesnej edukacji

57.

Praca socjalna

58.

Socjologia

59.

Teologia

60.

Filologia polska

1. Język polski

2. Historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński

3. Język obcy nowożytny***

61.

Filologia

- sp. filologia angielska

1. Język angielski

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

- sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego

- sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego

1. Język niemiecki

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

- sp. filologia rosyjska

1. Język obcy nowożytny***

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

- sp. filologia germańska

62.

Kierunek lekarski - studia w języku polskim

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**** lub matematyka

63.

Kierunek lekarski – studia w języku angielskim

1. Biologia

2. Język angielski

3. Chemia lub matematyka lub fizyka****

 *          w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

**        na kierunku towaroznawstwo w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „chemia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu „towaroznawstwo”

***       jeden język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

****     lub fizyka z astronomią

Załącznik 2B

Lp.

Kierunek studiów

Postępowanie dwuetapowe

Ocena predyspozycji kandydata

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty

1.

Architektura krajobrazu1

Ocena predyspozycji plastycznych kandydata – ocena 5 prac plastycznych

1. Biologia* lub chemia

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2.

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych2

Egzaminy praktyczne:

rysunek i malarstwo

1. Historia lub geografia lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny***

3.

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej3

Egzaminy praktyczne:

1.Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

2. Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Historia lub matematyka lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny***

4.

Logopedia4

Test predyspozycji: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.

1. Biologia* lub fizyka**

2. Historia lub wiedza o społeczeństwie

3. Język polski lub język obcy nowożytny***.

*          w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

**        lub fizyka z astronomią

***      język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 

1)  na kierunku architektura krajobrazu do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną.

2)  oraz na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

3)   na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

4) na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.