Zakwalifikowany na studia

Uzupełnienie limitów naboru - studia stacjonarne pierwszego stopnia

i jednolite studia magisterskie

 

>>>>> Jeśli na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia lub jedolitych magisterskich na Twoim koncie w dniu 23.07.2018 r. o godz. 12.00 w systemie IRK wyświetlił się komunikat „ZAKWALIFIKOWANY/A”

– dostarcz do 26.07.2018 r. do godz. 15.oo do Punktu Obsługi Kandydata  wymagane dokumenty  lub wyślij pocztą na adres:
Rekrutacja UWM,
ul. Oczapowskiego 12b;
10-719 Olsztyn - na kopercie podaj  nazwę kierunku studiów, na który  składasz dokumenty):

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA STUDIA  PIERWSZEGO STOPNIA LUB JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

- podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

-  kopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)

- kserokopię dowodu osobistego (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM) 

- fotografię na płycie CD - opisanej imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL- wymagania techniczne: rozdzielczość 300 dpi w formacie jpg.

-  fotografię  o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr PESEL

Aby zostać przyjętym na studia należy potwierdzić zamiar studiowania dostarczając komplet wymaganych dokumentów do Punktu Obsługi Kandydata w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Potwierdzenia, które spłyną po terminie nie będą uwzględniane (liczy się data wpływu dokumentów do UWM nie data wysyłki).


 

>>>>Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat „ZAKWALIFIKOWANY/A”– dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata  wymagane dokumenty lub wyślij pocztą na adres:

Rekrutacja UWM,
ul. Oczapowskiego 12b;
10-719 Olsztyn - na kopercie podaj  nazwę kierunku studiów, na który  składasz dokumenty:

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA STUDIA  PIERWSZEGO STOPNIA LUB JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

- stacjonarne do 20 lipca 2018 r. do godz.15.00 w Punkcie Obsługi Kandydata

- niestacjonarne do 2 sierpnia 2018 r. do godz.15.00 w Punkcie Obsługi Kandydata

- podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

-  kopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)

- kserokopię dowodu osobistego (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM) 

- fotografię na płycie CD - opisanej imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL- wymagania techniczne: rozdzielczość 300 dpi w formacie jpg.

-  fotografię  o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr PESEL

 

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

 - stacjonarne i niestacjonarne do 2 sierpnia 2018 r. do godz.15.00 w Punkcie Obsługi Kandydata

 - podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

 - kopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)

 - oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na wcześniejszym etapie została złożona kopia)

 - kserokopię dowodu osobistego (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM) 

 - fotografię na płycie CD - opisanej imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL- wymagania techniczne: rozdzielczość 300 dpi w formacie jpg.

 - fotografię o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr PESEL

 

 

Jesteś na liście rezerwowej  - NIE REZYGNUJ, zaloguj się do systemu IRK w dniu 23.07.2018 r. po godz. 12.00, jeśli znajdziesz się na swoim koncie status zakwalifikowany na studia - przynieś lub wyślij poczta tradycyjną komplet dokumentów do dnia 26.07.2018 r. do godz. 15.00

Infolinia rekrutacyjna - 89 524 50 80

czynna w dniach od 20.06.2018 r. do 26.09.2018 r. w godz. 9.00-15.00

(od poniedziałku do piątku)

Punkt Obsługi Kandydata - Biblioteka Uniwersytecka ul. Oczapowskiego 12B

czynny w dniach od 20.06.2018 r. do 26.09.2018 r. w godz. 9.00-15.00

(od poniedziałku do piątku)

 

https://irk.uwm.edu.pl/pl/news/REK_18_19_L/