Projekty badawcze

Zmień rozmiar tekstu

Uniwersytet jest Uczelnią mającą bardzo szeroki zakres prowadzonych prac badawczych. Realizowane tematy badawcze skupione są w 49 problemach badawczych, zawierających kilka zadań badawczych, formułowanych w powiązaniu z priorytetami: uczelnianymi, krajowymi i europejskimi. Kładziony jest główny nacisk na podejmowanie i realizowanie badań wynikających z potrzeb gospodarki i społeczeństwa.

W uczelni aktualnie realizowanych jest 164 krajowych projektów badawczych.

NARODOWE CENTRUM NAUKI jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowejwzakresie badań podstawowych. Realizując te zadania, NCN ogłasza następujące konkursy na finansowanie projektów badawczych:

W 2014 UWM otrzymał 21 grantów NCN:
Opus: 11
Preludium: 8
Sonata: 2

Aktualnie realizowane granty NCN

 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU to rządowa agencja wspierająca badania stosowane oraz komercjalizację wyników prac naukowych. Przyznaje granty m.in. w programach:

  • PBS – Program Badań Stosowanych –dotyczy wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki (ścieżka programowa A) oraz branż przemysłu (ścieżka programowa B),
  • GEKON - dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze innowacyjnych technologii proekologicznych
  • Innowacje Społeczne - program dotyczy poprawy jakości życia społeczeństwa
  • Lider - dla młodych naukowców, których badania mogą zostać wykorzystane w polskiej gospodarce
  • Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Strategmed i Biostrateg.

NCBiR pośredniczy w finansowaniu projektów z programów operacyjnych Unii Europejskiej.

Pozyskane w ostatnim czasie projekty:

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Strategmed:
1.Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznegodr Piotr Walczak, profesor wizytujący - Wydział Nauk Medycznych
2.Wykorzystanie potencjału regeneracyjengo mezenchymalnych komórek macierzystychdr hab. Joanna Wojtkiewicz, prof. UWM - Wydział Nauk Medycznych
3.Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej (strona projektu)dr hab. Joanna Wojtkiewicz, prof. UWM - Wydział Nauk Medycznych
Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Biostrateg:
1.GUTFEED - innowacyjne żywienie w  zrównoważonej produkcji drobiarskiejprof. dr hab. Jan Jankowski - Wydział Bioinżynierii Zwierząt
2.Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanychdr hab. Marcin Zieliński, prof. UWM - Wydział Nauk o Środowisku
3.

Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródło substancji biologiczne aktywnych przeznaczonych do produkcji parametrów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplemnetów diety.

ZAD. 7. Wykorzystanie roślin

ZAD. 8. Zastosowanie wybranych związków roślinnych w leczeniu miejscowym zmian łuszczycowych

ZAD. 12. Badanie skuteczności długotrwałego podawania doustnego zmodyfikowanego wyciągu z lucerny pacjentom z dyslipidemią oraz miażdżycą

Akronim: PLANTARUM

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki - Wydział Biologii i Biotechnologii
Programy krajowe - Program Badań Stosowanych
1.Preparat synbiotyczny do profilaktyki zdrowotnej zwierząt monogastrycznych i zapobiegania wystąpienia chorób bakteryjnych i zatruć wywołanych toksynami oraz poprawiającego bezpieczeństwo żywienia i wydajność chowu zwierzątprof. dr hab. Krzysztof Lipiński - Wydział Bioinżynierii Zwierząt
2.Opracowanie przemysłowej metody automatycznej oceny paramertrów technologicznych i klasyfikacji ziarna z zastosowaniem analizy obrazówdr hab. Piotr Zapotoczny, prof. UWM- Wydział Nauk Technicznych
Programy i projekty - obronność, bezpieczeństwo
1.Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby munduroweprof. dr hab. Zbigniew Adamiak - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Aktualnie realizowane granty NCBiR

 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO przyznaje granty m.in. w ramach:

  • programu DIALOG, który obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: „Doskonałość naukowa", „Nauka dla innowacyjności", „Humanistyka dla rozwoju". Jego celem jest wsparcie działań, służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.
  • projektów „Diamentowy Grant” – umożliwiającego studentom  pozostanie kierownikami własnego projektu badawczego
  • Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
  • programów Plus (Iuventus– dla młodych naukowców, Mobilność – finansowanie badań w zagranicznych ośrodkach naukowych).

Ostatnimi nowymi programami MNiSW są Uniwersytet Młodych Wynalazców  i Akademickie Centrum Kreatywności.

Odpowiadającna potrzeby polskiego środowiska naukowego i wypełniając rekomendacje Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) w sprawie narodowych map drogowych, resort przeprowadził procedurę konkursową aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB).
Przedsięwzięcie Konsorcjum EnFoodLife, koordynowane przez UWM zostało umieszczone na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Aktualnie realizowane granty MNiSW

Granty finansowane z innych źródeł

 Logo projektu Plantarum