Ogłoszenia Biura ds. Nauki

a)      Narodowe Centrum Nauki:

  • MINIATURA 2– konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki zaś jego podstawowym celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek może zakładać realizację jednego spośród następujących działań:
   • badania wstępne,
   • badania pilotażowe,
   • kwerenda,
   • staż naukowy,
   • wyjazd konferencyjny,
   • wyjazd badawczy,
   • wyjazd konsultacyjny.

Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

   • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
   • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
   • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
   • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie uzyskały finasowania w konkursie MINIATURA 1 mogą ponowić wniosek o przyznanie środków w konkursie MINIATURA 2 z uwzględnieniem aktualnych wymagań konkursowych.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki. Nabór wniosków w trybie ciągłym.

 

  • MAESTRO 10 – konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy,
   i których efektem mogą być odkrycia naukowe;

 

  • HARMONIA 10 – konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, które nie przewidują zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowobadawczej;

 

  • SONATA BIS 8  – konkurs na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

Nabór wniosków do konkursów: Maestro 10, Harmonia 10 oraz Sonata Bis 8, będzie prowadzony  w Biurze ds. Nauki do 12.09.2018 roku.  Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. Nauki.

 

b)    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Program „DIALOG" obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: „Doskonałość naukowa", „Nauka dla innowacyjności", „Humanistyka dla rozwoju".

Jego celem jest wsparcie działań, służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

W ramach tego programu, w danym roku  kalendarzowym, z jednego Wydziału można złożyć nie więcej niż 2 wnioski o finansowanie.

Wnioski do programu „Dialog” należy składać do Biura ds. Nauki do dnia 21.09.2018 r. Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. Nauki.

Minister zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia konkursu.

Minister może zawiesić konkurs na dany rok w dowolnym momencie bez podawania przyczyn.

c)    Fundacja na rzecz Nauki Polskiej:

  • MONOGRAFIE – celem programu jest finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

 

d)        Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

 

  • TANGO 3 – program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.

Celem programu jest budowanie pomostu pomiędzy badaniami podstawowymi a stosowanymi i przemysłowymi. Wnioskodawcy mogą zatem uzyskać fundusze m.in. na tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem, opracowanie analiz rynkowych czy też zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. 

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w Biurze ds. Nauki od 14.06.2018 r. w sposób ciągły do 18.12.2018 r. w podziale na II etapy:

Etap I: od dnia 14 czerwca do dnia 19 września 2018 roku (do godz. 16:00);

Etap II: od momentu zamknięcia Etapu I do dnia 18 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00).

Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. Nauki.

 

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami NCN, każdy projekt badawczy z udziałem ludzi powinien być zaopiniowany przez uczelnianą Komisję ds. Etyki Badań Naukowych.

Zakres działania Komisji obejmuje nieinwazyjne badania empiryczne z udziałem ludzi, które nie prowadzą do ingerencji w organizm badanego, w tym do pobierania płynów ustrojowych, podawania leków i wszelkich substancji uznawanych za szkodliwe lub zmieniające stan psychiczny (tzw. psychoaktywnych, w tym alkoholu niezależnie od dawek), itp.

Regulamin działania Komisji znajduje się na stronach: http://www.uwm.edu.pl/badania/komisja-etyki oraz http://bip.uwm.edu.pl/node/5540

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać w Biurze ds. Nauki,

Rektorat pokój 206, 207, 200

tel. 523-38-20, 523-37-16, 523-35-52,

e-mail: bn@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/badania 

Pracownicy Biura ds. Nauki opracowali przewodnik z instrukcjami, dotyczącymi sporządzania i składania wniosków w projektach krajowych NCN.

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać również w Biurze ds. Nauki, Rektorat pokój 206, tel. 523-37-16, 523-38-20. Serdecznie zapraszamy.

Dodano 28.05.2015 r.

 


  Poradnik Rady Młodych Naukowców

Jak napisać wniosek o projekt badawczy


 

 

 KALENDARIUM BIURA ds. NAUKI

Charakterystyka możliwości finansowania

Terminy naboru wniosków

Projekty Narodowego Centrum Nauki

OPUS
konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

od 15 marca do 15 czerwca

od 15 września do 15 grudnia

PRELUDIUM
konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

SONATA
konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

SONATA Bis
konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

od 15 czerwca do 15 września

HARMONIA
konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej

MAESTRO
konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze, mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

SONATINA
konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze

od 15 grudnia do 12 marca

ETIUDA
konkurs na stypendia doktorskie

MINIATURA
konkurs na stypendia doktorski

aktualnie brak naboru

Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

TECHMATSTRATEG
celem głównym programu jest rozwój wiedzy w pięciu obszarach, prowadzący do przeniesienia do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach programu

Zgodnie z harmonogramem NCBiR
(aktualnie brak naboru)

LIDER
program, którego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym

do 12 marca 2018r.

 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem NCBiR
(aktualnie brak naboru)

 

 

 

CuBR
program, którego celem jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu metali nieżelaznych, których gotowość technologiczna oznaczać będzie możliwość ich testowania w skali pilotowej lub wdrożenie

G0_GLOBAL.PL
w ramach programu można uzyskać środki finansowe na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii

GOSPOSTRATEG
programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

Zgodnie z harmonogramem NCBiR
(aktualnie brak naboru)

Uniwersytet Młodego Odkrywcy
celem programu jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat

od 18 grudnia do 31 stycznia 2018

Projekty i inicjatywy ogłaszane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki:

1.      "Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku" w ramach modułu „Fundamenty”

2.      Moduły „Uniwersalia”

3.      Moduł „Dziedzictwo narodowe”

 

aktualnie brak naboru


do 23 lutego 2018 r.
do 23 lutego 2018 r.

Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku
program skierowany do filozofów, teologów i myślicieli społecznych. Dofinansowane zostaną m.in. przedsięwzięcia dokumentacyjne, badawcze, archiwalne oraz edytorskie, a także działania nastawione na rozpowszechnienie dzieł w domenie publicznej oraz digitalizację najnowszych zbiorów

terminy ogłaszane na stronie MNiSW (aktualnie brak naboru)

Szlakami Polski Niepodległej

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych, a także katalogów rozumowanych wydarzeń artystycznych związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Diamentowy grant
konkurs na projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów.

Od 15 listopada do 15 stycznia

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

od 2 stycznia do 31 marca

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Wnioski na finansowanie dużej infrastruktury badawczej

do 31 sierpnia

Dialog
konkurs na finansowanie projektów wspierających wymianę wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu

nabór ciągły do dnia 30 czerwca 2019 r.

Stypendia i subsydia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Program START
stypendia dla młodych uczonych

nabór rozpocznie się we wrześniu 2018 r.

Program MONOGRAFIE
finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

zgłoszenia przyjmowane w trybie ciągłym

Badania statutowe

Wnioski o przyznanie dotacji na działalność statutową, w tym:

 • Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego

 • Dotacja dla młodych naukowców i doktorantów

od 1 października do 31 października

Wnioski o przyznanie dotacji na działalność statutową, w tym:

 • Dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego

 • Dotacja na trzymanie specjalnego urządzenia badawczego w zakresie infrastruktury informatycznej nauki

 • Zapewnienie dostępu do informacji naukowej

do 15 września

Wnioski o pokrycie kosztów restrukturyzacji

w każdym czasie

Wnioski o zwiększenie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego

Wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego z tytuł zdarzenia losowego

Odbiór tematów statutowych na wydziałach

do 28 lutego

Raport roczny z wykorzystania środków finansowych z:

 • Dotacji na utrzymanie potencjału badawczego

 • Dotacji dla młodych naukowców i doktorantów

 • Dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego

 • Dotacji na trzymanie specjalnego urządzenia badawczego w zakresie infrastruktury informatycznej nauki

 • Zapewnienie dostępu do informacji naukowej

do 31 marca

  

 Ostatnia aktualizacja: 01 luty 2018 r.

Biuro ds. Nauki
ul. Oczapowskiego 2, Rektorat, pok. 200, 206 i 207

telefony: 89 523 38 20, 89 523 37 16, 89 524 54 65, 89 523 35 52
e-mail: bn@uwm.edu.pl