Archiwum i Muzeum UWM

Zmień rozmiar tekstu

 

Wejście do siedziby Archiwum i Muzeum UWM 

 

Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest jednostką ogólnouczelnianą związaną z podstawową działalnością Uniwersytetu (reguluje to ustawa z dn. 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym {tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2183} i ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 roku {tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 217} oraz Statut UWM przyjęty Uchwałą nr 785 Senatu UWM z 25 listopada 2011 r.). Gromadzi, zabezpiecza, opracowuje dokumentację z wszystkich jednostek Uniwersytetu, brakuje dokumentację niearchiwalną. Pełni również funkcje usługowe (udostępnia zbiory, przeprowadza kwerendy, wydaje zaświadczenia i świadectwa pracy), dydaktyczne (prowadzi praktyki i zajęcia dla studentów archiwistyki) i naukowe. W sprawach merytorycznych podlega Prorektorowi ds. kadr prof. dr. hab. Grzegorzowi Białuńskiemu.

Zasób Archiwum UWM stanowią połączone po przekształceniach zasoby archiwów Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie oraz akta powstające w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Archiwum UWM gromadzi i przechowuje dokumentację wytworzoną przez działające w Uniwersytecie związki zawodowe i organizacje studenckie.

Informacje bieżące

1. Zaświadczenia o przebiegu studiów do celów emerytalnych (kapitału początkowego) w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (z ART i WSP) wydają odpowiednie dziekanaty.

2. Zaświadczenia o przebiegu studiów dla absolwentów Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego WSP w Olsztynie (1993-1997) wydaje Archiwum UWM - tel. (89) 524-62-75.

3. Świadectwa pracy oraz zaświadczenia dla byłych pracowników Studenckiego Ochotniczego Hufca Pracy przy Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie wydaje Archiwum UWM - tel. (89) 523-47-04.

4. Prace dyplomowe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) i doktorskie udostępniane są na określonych zasadach (patrz: Regulamin udostępniania) wyłącznie w czytelni Archiwum UWM, pon.-pt. w godz.8-14.

5. Od 1 grudnia 2008 r. Archiwum udostępnia prace dyplomowe powstałe na Akademii Rolniczo-Technicznej przekazane przez Bibliotekę Główną UWM.